Algemene Voorwaarden Grafilux

U kunt deze voorwaarden ook downloaden als PDF bestand. Klik hier.

Algemene voorwaarden van Grafilux Zonwering

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Grafilux Zonwering, alsmede op alle door Grafilux Zonwering met de wederpartij gesloten overeenkomsten.

1.2 Eventueel door de wederpartij gebruikte algemene voorwaarden worden door Grafilux Zonwering niet aanvaard en hierbij uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten.

1.3 Afwijkingen van de voorwaarden binden Grafilux Zonwering slechts indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1.4 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Grafilux Zonwering: Grafilux Zonwering gevestigd aan de Marconiweg 11-13, 4207 HH te Gorinchem. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 101 442 18.
Wederpartij: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon die met Grafilux Zonwering een overeenkomst is aangegaan, danwel van Grafilux Zonwering een aanbod daartoe heeft ontvangen.
Product: alle door Grafilux Zonwering  verhandelde producten, zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot; veranda’s, binnen- en buitenzonwering & horren.
Meerwerk: het extra, niet begrote werk dat tijdens de uitvoering van de montage van het product wordt uitgevoerd en dat leidt tot extra kosten.

2. Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen van Grafilux Zonwering zijn vrijblijvend.

2.2 Opdrachten van de wederpartij naar aanleiding van een aanbieding van Grafilux Zonwering zijn pas na schriftelijke of elektronische aanvaarding voor Grafilux Zonwering bindend.

2.3 Bij het samenstellen van de website heeft Grafilux Zonwering de grootst mogelijke zorgvuldigheid nagestreefd. Voor eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die afkomstig is van onze website, ontstaan door onjuistheden, onvolledigheden of onduidelijkheden, sluiten wij iedere aansprakelijkheid uit.

2.4 Grafilux Zonwering kan zonder opgaaf van reden iedere opdracht weigeren.

2.5 Door drukfouten, materiële vergissingen en/of rekenfouten kunnen aanbiedingen door Grafilux Zonwering worden ontbonden.

3. Levering / Herroepingsrecht

3.1 Alle producten van Grafilux Zonwering worden, middels uw opdracht ,op maat geproduceerd en kunnen derhalve in geen geval worden geannuleerd of worden teruggenomen.

3.2 Grafilux Zonwering heeft het recht in gedeelten te leveren en dienovereenkomstig te factureren.

3.3 Leveringstermijnen worden bij benadering opgegeven en zijn niet bindend.

3.4 Overschrijding van leveringstermijnen door Grafilux Zonwering geeft aan de wederpartij ook na sommatie geen recht op schadevergoeding.

3.5 Verzending van goederen is voor rekening en risico van de wederpartij.

3.6 Alvorens (verder) te presteren of te leveren is Grafilux Zonwering vrij om voorafgaand gehele of gedeeltelijke betaling te verlangen van de wederpartij, danwel haar zekerheid te verlangen voor de nakoming van haar verplichtingen.

3.7 Grafilux Zonwering is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij op te schorten, indien de wederpartij jegens Grafilux Zonwering in gebreke blijft, ongeacht uit welke overeenkomst deze voortvloeien.

3.8 Alle producten van Grafilux Zonwering  worden op maat gemaakt, derhalve vervalt hierdoor de mogelijkheid tot herroepen. Zodra de opdrachtbevestiging retour is ontvangen, is het niet mogelijk de opdracht te wijzigen c.q. te annuleren.

4. Eigendomsvoorbehoud

4.1 De door Grafilux Zonwering aan de wederpartij geleverde goederen blijven eigendom van Grafilux Zonwering  totdat de daarop betrekking hebbende vorderingen door de wederpartij volledig zijn voldaan met inbegrip van rente en kosten.

4.2 Wanneer de wederpartij in gebreke is in de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens Grafilux Zonwering, is Grafilux Zonwering gerechtigd de hiervoor bedoelde goederen zonder rechtelijke machtiging terug te nemen. Wederpartij staat Grafilux Zonwering toe de plaats te betreden ongeacht waar deze zaken zich bevinden.

4.3 Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.

5. Prijzen en betalingscondities

5.1 Alle prijzen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief B.T.W.
5.2 Facturen van Grafilux Zonwering dienen te zijn voldaan binnen de op de factuur aangegeven termijn, zonder (recht op) compensatie en zonder aftrek, behoudens de eventueel op de factuur vermelde kredietbeperking uitsluitend bij betaling binnen de daartoe aangegeven termijn.

5.3 Bij niet betaling binnen de voormelde termijn is de wederpartij van rechtswege in gebreke en een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand over het factuurbedrag.

5.4 In geval van verzuim is de wederpartij alle kosten van gerechtelijke en buitenrechtelijke incasso verschuldigd met een minimum van 15% van het openstaande bedrag met inbegrip van rente.

5.5 Al hetgeen de wederpartij aan Grafilux Zonwering is verschuldigd, wordt terstond openbaar indien zij in gebreke is, alsmede ingeval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, danwel indien op de wederpartij beslag is gelegd.

5.6 Grafilux Zonwering is gerechtigd prijsverhogingen van toeleveranciers of tengevolge van valutakoers wijzigingen, aan de wederpartij door te berekenen in afwijking van de overeengekomen prijs.

5.7 Grafilux Zonwering kan niet aansprakelijk worden gesteld voor drukfouten in prijzen en condities.

5.8 Betaling geschiedt; contant, overboeking per bank, middels pinautomaat of via Ideal.

6. Reclames

6.1 Reclames ten aanzien van de door Grafilux Zonwering  geleverde goederen en verzonden facturen dienen schriftelijk aan Grafilux Zonwering te zijn gemeld binnen 8 dagen na aflevering der goederen, respectievelijk ontvangst der goederen.

6.2 Na het verstrijken van voormelde termijn heeft de wederpartij de geleverde goederen en facturen onvoorwaardelijk geaccepteerd en vervalt het recht op reclame jegens Grafilux Zonwering, evenals in geval van gebruik, verwerking of bewerking van de geleverde goederen.

6.3 In geval van tijdige reclame heeft de wederpartij niet het recht haar betalingsverplichting op te schorten.

7. Aansprakelijkheid

7.1 In geval van gegronde reclame is Grafilux Zonwering slechts gehouden tot vervanging van de geleverde ondeugdelijke goederen, danwel tot restitutie van ten hoogste de koopsom voor de ondeugdelijke goederen, nadat deze door Grafilux Zonwering zijn terugontvangen, zulks ter keuze van Grafilux Zonwering.

7.2 Voor het overige is elke aansprakelijkheid van Grafilux Zonwering voor schade van de wederpartij of van derden, verband houdende met de geleverde en of gemonteerde goederen, uitgesloten.

8. Overmacht

8.1 Van overmacht aan de zijde van Grafilux Zonwering is sprake, indien Grafilux Zonwering na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit een overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van brand, waterschade, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoer belemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, vertragingen en tekortschieten van toeleveranciers, één en ander zowel in het bedrijf van Grafilux Zonwering  als bij derden van wie Grafilux Zonwering de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk betrekt, evenals bij opslag of gedurende transport en voorts door alle oorzaken buiten de schuld of de risicosfeer van Grafilux Zonwering  ontstaan.

8.2 Beoogde leveringstermijnen worden verlengd met de periode gedurende welke Grafilux Zonwering door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.

8.3 Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden wordt vertraagd, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de wederpartij recht heeft op ongedaanmaking van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst.

9. Ontbinding

9.1 Indien de wederpartij op enigerlei wijze in gebreke is in de nakoming van enige op haar jegens Grafilux Zonwering  rustende verplichting is Grafilux Zonwering  gerechtigd de ontbinding in te roepen van de met de wederpartij gesloten overeenkomst, in welk geval de wederpartij gehouden is tot vergoeding van alle door Grafilux Zonwering geleden c.q. te lijden schade.

9.2 Grafilux Zonwering kan zonder opgaaf van reden iedere opdracht ontbinden.

10. Toepasselijk recht en forum

10.1 Alle tussen partijen gerezen geschillen worden beheerst door en berecht naar Nederlands recht en zullen worden beslist door de bevoegde Nederlandse rechter van hetzij de woonplaats van Grafilux Zonwering, hetzij die van de woonplaats van de wederpartij, zulks ter keuze van Grafilux Zonwering

11. Garantie

11.1 Op alle producten geeft Grafilux Zonwering de aangegeven aantallen jaren garantie vanaf factuurdatum, zie https://www.grafilux.nl/informatie/garantie. Grafilux Zonwering kan geen garantie geven op wafel en/of plooivorming op zonweringsdoeken met naad. Bij alle Tibelly, Soltis, en Sunsilkdoeken is rimpelvorming geen reden tot doek vervanging onder garantie. Noch de werking, noch de levensduur van het scherm wordt door rimpelvorming negatief beïnvloed.

11.2 Wederpartij kan in geen geval aanspraak maken op tijd vergoeding en/of reiskostenvergoeding, noch vergoeding voor de eventuele huur van hoogwerker, steigers of andere klim- of hijsmaterialen.

11.3 Daarnaast zijn alle moedwillige beschadigingen, schade ontstaan door harde wind, regen of andere weersomstandigheden, beschadigingen die zijn terug te voeren op ondeskundige montage door derden, door verkeerde bediening of oneigenlijk gebruik en de gevolgschade voor personen uitgesloten van garantie. Zonneschermen zijn niet bedoeld als wind- of regenscherm, harde wind, neerslag en sneeuw kunnen uw zonwering ernstig beschadigen. Elektronische besturingen zijn slechts een hulpmiddel en geven geen optimale bescherming tegen weersinvloeden en geven derhalve geen recht op reclamaties.

Vermelde prijzen op deze website zijn incl. BTW en af magazijn Gorinchem, tenzij anders aangegeven.